Menu  
Quan hệ cổ đông / Báo cáo tài chính
Phong Phú luôn công bố thông tin cần đến các nhà đầu tư, cổ 
đông, đối tác chiến lược của công ty, thông qua những báo cáo tài chính, 
kết quả kinh doanh, rất cụ thể và chi tiết dưới dạng file PDF.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016
[ 30/07/2016 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2016
[ 30/07/2016 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2016
[ 29/04/2016 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty CP Phong Phú năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2015
[ 17/03/2016 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 đã được kiểm toán năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2015
[ 17/03/2016 ]
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
[ 17/03/2016 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
[ 29/01/2016 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015
[ 29/01/2016 ]
Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015
[ 16/11/2015 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp 9 tháng năm 2015
[ 11/11/2015 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2015
[ 11/11/2015 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2015 Tổng công ty CP Phong Phú đã soát xét
[ 29/08/2015 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2015 Tổng công ty CP Phong Phú
[ 29/08/2015 ]
Giải trình về hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015
[ 28/08/2015 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2015 Tổng công ty CP Phong Phú đã soát xét
[ 27/08/2015 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2015 Tổng công ty CP Phong Phú
[ 27/08/2015 ]
Thư giải trình kết quả kinh doanh quý 1/2015
[ 13/05/2015 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2015
[ 13/05/2015 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1- 2015
[ 13/05/2015 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty CP Phong Phú năm 2014 đã kiểm toán
[ 27/03/2015 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014
[ 27/03/2015 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ (NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC 31 THÁNG 12 NĂM 2014)
[ 23/03/2015 ]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013 CỦA TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ
[ 23/03/2015 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014
[ 09/03/2015 ]
Giải trình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng 2014
[ 15/11/2014 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp 9 tháng 2014
[ 15/11/2014 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng 2014
[ 15/11/2014 ]
GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
[ 29/08/2014 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT
[ 29/08/2014 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT
[ 29/08/2014 ]