Menu  
Quan hệ cổ đông / Báo cáo tài chính
Phong Phú luôn công bố thông tin cần đến các nhà đầu tư, cổ 
đông, đối tác chiến lược của công ty, thông qua những báo cáo tài chính, 
kết quả kinh doanh, rất cụ thể và chi tiết dưới dạng file PDF.
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2020
[ 29/04/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ I NĂM 2020
[ 29/04/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2020
[ 29/04/2020 ]
CÔNG VĂN VỀ GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
[ 16/04/2020 ]
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 SAU KIỂM TOÁN
[ 30/03/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIÊM TOÁN NĂM 2019
[ 30/03/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP KIÊM TOÁN NĂM 2019
[ 30/03/2020 ]
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4 NĂM 2019
[ 03/02/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 4 NĂM 2019
[ 21/01/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2019
[ 21/01/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2019
[ 31/10/2019 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2019
[ 29/10/2019 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2019
[ 29/10/2019 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 ĐÃ SOÁT XÉT
[ 29/08/2019 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 ĐÃ SOÁT XÉT
[ 29/08/2019 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2019
[ 29/07/2019 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019
[ 29/07/2019 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2019
[ 29/07/2019 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019
[ 25/04/2019 ]
Công văn gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính
[ 17/04/2019 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán
[ 30/03/2019 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh năm 2018 sau kiểm toán
[ 30/03/2019 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh năm 2018
[ 29/03/2019 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp 2018 đã kiểm toán
[ 29/03/2019 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
[ 30/01/2019 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018
[ 30/01/2019 ]
Công Văn Giải Trình
[ 30/01/2019 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2018
[ 30/10/2018 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018
[ 30/10/2018 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét
[ 29/08/2018 ]