Menu  
Quan hệ cổ đông / Báo cáo tài chính
Phong Phú luôn công bố thông tin cần đến các nhà đầu tư, cổ 
đông, đối tác chiến lược của công ty, thông qua những báo cáo tài chính, 
kết quả kinh doanh, rất cụ thể và chi tiết dưới dạng file PDF.
Công văn giải trình kết quả kinh doanh năm 2018
[ 29/03/2019 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp 2018 đã kiểm toán
[ 29/03/2019 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
[ 30/01/2019 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018
[ 30/01/2019 ]
Công Văn Giải Trình
[ 30/01/2019 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2018
[ 30/10/2018 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018
[ 30/10/2018 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét
[ 29/08/2018 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu năm tài chính 2018 đã soát xét
[ 29/08/2018 ]
Công văn giải trình về kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018
[ 30/07/2018 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2018
[ 30/07/2018 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 2 năm 2018
[ 30/07/2018 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2018
[ 28/04/2018 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018
[ 28/04/2018 ]
Văn bản giải trình báo cáo tài chính sau kiểm toán 2017
[ 28/03/2018 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017
[ 26/03/2018 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 2017
[ 26/03/2018 ]
Báo cáo tài chính tổng hơp năm 2017
[ 30/01/2018 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
[ 30/01/2018 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh 2017
[ 30/01/2018 ]
Giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2017
[ 28/10/2017 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017
[ 28/10/2017 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2017
[ 28/10/2017 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2017
[ 25/08/2017 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2017
[ 25/08/2017 ]
Công văn giải trình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 Tổng công ty CP Phong Phú
[ 30/07/2017 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017
[ 30/07/2017 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2017
[ 28/07/2017 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017
[ 28/04/2017 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2017
[ 28/04/2017 ]