Menu  
Quan hệ cổ đông / Báo cáo tài chính
Phong Phú luôn công bố thông tin cần đến các nhà đầu tư, cổ 
đông, đối tác chiến lược của công ty, thông qua những báo cáo tài chính, 
kết quả kinh doanh, rất cụ thể và chi tiết dưới dạng file PDF.
Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022
[ 27/10/2022 ]
BCTC hợp nhất quý 3 năm 2022
[ 27/10/2022 ]
BCTC tổng hợp quý 3 năm 2022
[ 27/10/2022 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 sau soát xét
[ 29/08/2022 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét
[ 29/08/2022 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét
[ 29/08/2022 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2022
[ 28/07/2022 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022
[ 28/07/2022 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2022
[ 28/07/2022 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022
[ 28/04/2022 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022
[ 28/04/2022 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2022
[ 28/04/2022 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã kiểm toán
[ 30/03/2022 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
[ 30/03/2022 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh năm 2021 sau kiểm toán
[ 30/03/2022 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2021
[ 27/01/2022 ]
BCTC hợp nhất quý 4 năm 2021
[ 27/01/2022 ]
BCTC tổng hợp quý 4 năm 2021
[ 27/01/2022 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021
[ 28/10/2021 ]
Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021
[ 28/10/2021 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2021
[ 28/10/2021 ]
BCTC tổng hợp bán niên năm 2021 đã soát xét
[ 24/08/2021 ]
BCTC hợp nhất bán niên năm 2021 đã soát xét
[ 24/08/2021 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2021 sau soát xét
[ 24/08/2021 ]
Công văn xin tạm hoãn nộp bản cứng BCTC bán niên 2021 đã soát xét
[ 24/08/2021 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2021
[ 27/07/2021 ]
Báo Cáo Tài Chính hợp nhất quý 2 năm 2021
[ 27/07/2021 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2021
[ 27/07/2021 ]
Công văn giải trình Kết Quả Kinh Doanh Quý 1 năm 2021
[ 28/04/2021 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2021
[ 28/04/2021 ]