Menu  
Quan hệ cổ đông / ĐHĐCĐ Thường Niên 2019
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
[ 20/04/2019 ]
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
[ 20/04/2019 ]
Danh sách đề cử, ứng cử hội đồng quản trị nhiệm kỳ II(2019-2024)
[ 12/04/2019 ]
Danh sách đề cử, ứng cử ban kiểm soát nhiệm kỳ II(2019-2024)
[ 12/04/2019 ]
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
[ 10/04/2019 ]
Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
[ 10/04/2019 ]
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
[ 10/04/2019 ]
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
[ 10/04/2019 ]
Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
[ 10/04/2019 ]
Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2018
[ 10/04/2019 ]
Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch năm 2019
[ 10/04/2019 ]
Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018
[ 10/04/2019 ]
Giấy đề cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
[ 10/04/2019 ]
Giấy ứng cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
[ 10/04/2019 ]
Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019
[ 09/04/2019 ]
Giấy xác nhận đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông 2019
[ 09/04/2019 ]
Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông 2019
[ 09/04/2019 ]