Menu  
Quan hệ cổ đông / ĐHĐCĐ Thường niên 2021
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
[ 25/09/2021 ]
Cập nhật Qui chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng Công ty CP Phong Phú
[ 22/09/2021 ]
Thông báo về việc cổ đông chưa nhận được thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 bằng hình thức trực tuyến
[ 16/09/2021 ]
Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (ngày 25/09/2021)
[ 03/09/2021 ]
Báo cáo thường niên 2020
[ 11/05/2021 ]
Thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
[ 10/05/2021 ]
Thư mời họp và tài liệu
[ 23/04/2021 ]
Dự thảo quy chế quản trị tổng công ty
[ 23/04/2021 ]
Dự thảo quy chế hội đồng quản trị
[ 23/04/2021 ]
Dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông 2021
[ 23/04/2021 ]
Dự thảo quy chế ban kiểm soát
[ 23/04/2021 ]
Dự thảo điều lệ Tổng công ty CP Phong Phú
[ 23/04/2021 ]
Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021
[ 23/04/2021 ]
Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
[ 29/03/2021 ]