Menu  
Quan hệ cổ đông / Báo cáo tài chính
Phong Phú luôn công bố thông tin cần đến các nhà đầu tư, cổ 
đông, đối tác chiến lược của công ty, thông qua những báo cáo tài chính, 
kết quả kinh doanh, rất cụ thể và chi tiết dưới dạng file PDF.
BCTC tổng hợp bán niên năm 2021 đã soát xét
[ 24/08/2021 ]
BCTC hợp nhất bán niên năm 2021 đã soát xét
[ 24/08/2021 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2021 sau soát xét
[ 24/08/2021 ]
Công văn xin tạm hoãn nộp bản cứng BCTC bán niên 2021 đã soát xét
[ 24/08/2021 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2021
[ 27/07/2021 ]
Báo Cáo Tài Chính hợp nhất quý 2 năm 2021
[ 27/07/2021 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2021
[ 27/07/2021 ]
Công văn giải trình Kết Quả Kinh Doanh Quý 1 năm 2021
[ 28/04/2021 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2021
[ 28/04/2021 ]
Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý 1 năm 2021
[ 28/04/2021 ]
Công văn giải trình Kết quả Kinh Doanh năm 2020
[ 30/03/2021 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
[ 30/03/2021 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán
[ 30/03/2021 ]
Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2020
[ 28/01/2021 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020
[ 28/01/2021 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2020
[ 28/01/2021 ]
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2020
[ 29/10/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2020
[ 29/10/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHỈNH TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2020
[ 29/10/2020 ]
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 SAU SOÁT XÉT
[ 28/08/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 ĐÃ SOÁT XÉT
[ 28/08/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 ĐÃ SOÁT XÉT
[ 28/08/2020 ]
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2020
[ 30/07/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2020
[ 30/07/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 2 NĂM 2020
[ 30/07/2020 ]
CÔNG VĂN ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KIỂM TOÁN 2019
[ 29/05/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019
[ 29/05/2020 ]
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2020
[ 29/04/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ I NĂM 2020
[ 29/04/2020 ]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2020
[ 29/04/2020 ]