Menu  
Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Tổng công ty CP Phong Phú luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác chiến lược... thông qua các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thông báo... rất cụ thể. Xin vui lòng xem thông tin bên dưới:
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ - ĐOÀN TRINH
[ 25/08/2023 ]
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - PHẠM MINH HƯƠNG
[ 27/07/2023 ]
BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
[ 24/07/2023 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ - Đoàn Trinh
[ 21/07/2023 ]
Báo cáo kết quả giao dịch người có liên quan người nội bộ - Phạm Minh
[ 05/07/2023 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ - Phạm Minh
[ 26/06/2023 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phạm Minh Hương
[ 26/06/2023 ]
CÔNG VĂN CÔNG BỐ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2023 ĐÃ KÝ
[ 23/06/2023 ]
THÔNG BÁO THỜI GIAN THANH TOÁN CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2022
[ 07/06/2023 ]
Công văn CBTT Quyết định xử phạt VPHC về thuế
[ 02/06/2023 ]
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2022
[ 17/05/2023 ]
THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN TẠM ỨNG NĂM 2022 (LẦN 2)
[ 10/05/2023 ]
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2022 (LẦN 2)
[ 21/04/2023 ]
BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
[ 14/04/2023 ]
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGÔ NGỌC THANH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
[ 02/03/2023 ]
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
[ 27/02/2023 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ngô Ngọc Thanh - Người có liên quan người nội bộ
[ 06/02/2023 ]
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022
[ 17/01/2023 ]
KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGÔ NGỌC THANH - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
[ 11/01/2023 ]
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
[ 30/12/2022 ]
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGÔ NGỌC THANH - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
[ 05/12/2022 ]
Thông báo về thời gian nhận tạm ứng cổ tức năm 2022
[ 25/11/2022 ]
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGÔ NGỌC THANH - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
[ 24/11/2022 ]
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022
[ 09/11/2022 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu Ngô Ngọc Thanh - Người có liên quan người nội bộ
[ 20/10/2022 ]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Ngô Ngọc Thanh - Người có liên quan người nội bộ
[ 18/10/2022 ]
BỔ NHIỆM NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH
[ 07/10/2022 ]
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGÔ NGỌC THANH - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
[ 14/09/2022 ]
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGÔ ANH TUẤN - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
[ 14/09/2022 ]
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
[ 29/08/2022 ]