Menu  
Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Tổng công ty CP Phong Phú luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác chiến lược... thông qua các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thông báo... rất cụ thể. Xin vui lòng xem thông tin bên dưới:
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
[ 28/12/2017 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ của công ty đại chúng
[ 27/12/2017 ]
Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[ 23/12/2017 ]
Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
[ 14/12/2017 ]
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong Tổng công ty
[ 14/12/2017 ]
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
[ 06/12/2017 ]
Thông báo danh sách các nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá cổ phần theo lô của Tổng công ty CP Phong Phú sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú
[ 01/12/2017 ]
Bản công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của Tổng công ty CP Phong Phú tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú thông qua đấu giá
[ 27/11/2017 ]
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Tổng công ty CP Phong Phú
[ 27/11/2017 ]
Quyết định về việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú thuộc sở hữu của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 27/11/2017 ]
Xác nhận cổ phẩn tự do chuyển nhượng Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú
[ 27/11/2017 ]
Giấy phép kinh doanh Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú
[ 27/11/2017 ]
Báo cáo tài chính Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú năm 2015
[ 27/11/2017 ]
Báo cáo tài chính Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú năm 2016
[ 27/11/2017 ]
Báo cáo tài chính Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú tại ngày 30/09/2017
[ 27/11/2017 ]
Điều lệ hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú
[ 27/11/2017 ]
Giấy ủy quyền Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú
[ 27/11/2017 ]
Thông báo nhà đầu tư đăng ký bày tỏ nguyện vọng đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú theo kế hoạch bán đấu giá cổ phần, thoái vốn của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 27/11/2017 ]
Đính chính nội dung biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/11/2017
[ 27/11/2017 ]
Quyết định về việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú thuộc sở hữu của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 20/11/2017 ]
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cổ đông của Tổng công ty CP Phong Phú dưới hình thức lất ý kiến bằng văn bản
[ 14/11/2017 ]
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Phong Phú
[ 14/11/2017 ]
Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Phong Phú
[ 14/11/2017 ]
Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tổng công ty CP Phong Phú
[ 09/10/2017 ]
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[ 21/09/2017 ]
Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
[ 18/08/2017 ]
Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 18/08/2017 ]
Bảng tóm tắt thông tin đăng ký giao dịch của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 18/08/2017 ]
Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 18/08/2017 ]
Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty CP 06 tháng đầu năm 2017
[ 29/07/2017 ]