Menu  
Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Tổng công ty CP Phong Phú luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác chiến lược... thông qua các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thông báo... rất cụ thể. Xin vui lòng xem thông tin bên dưới:
Thông báo về việc đấu giá cổ phần của Tổng Công ty CP Phong Phú tại Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thuận Phú Lăng Cô
[ 31/05/2022 ]
Thông báo về việc đấu giá cổ phần của Tổng Công ty CP Phong Phú tại Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Thuận Phú
[ 31/05/2022 ]
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền
[ 24/05/2022 ]
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
[ 29/04/2022 ]
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
[ 29/04/2022 ]
THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2021
[ 21/03/2022 ]
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021
[ 22/02/2022 ]
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
[ 27/01/2022 ]
Nghị quyết Hội đồng quản trị
[ 10/01/2022 ]
Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 17
[ 07/12/2021 ]
Quyết định xử phạt VPHC về thuế
[ 19/10/2021 ]
Thông báo về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền
[ 15/10/2021 ]
Thông báo về việc đưa cổ phiếu PPH ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch
[ 30/09/2021 ]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020
[ 28/09/2021 ]
Giải trình Thông báo số 2463/TB-SGDHN ngày 26/07/2021 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
[ 28/07/2021 ]
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021
[ 27/07/2021 ]
Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
[ 27/07/2021 ]
công văn công bố hợp đồng kiếm toán 2021
[ 24/07/2021 ]
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
[ 23/07/2021 ]
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[ 22/07/2021 ]
Thông báo số 2384/TB-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
[ 21/07/2021 ]
Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[ 12/07/2021 ]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[ 22/06/2021 ]
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[ 16/06/2021 ]
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
[ 16/06/2021 ]
Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền
[ 07/06/2021 ]
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch với các bên có liên quan
[ 26/05/2021 ]
ĐÍNH CHÍNH TỶ LỆ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2020
[ 25/05/2021 ]
ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 199/QĐ-HĐQT NGÀY 20/05/2021
[ 25/05/2021 ]
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2020
[ 20/05/2021 ]