Menu  
Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Tổng công ty CP Phong Phú luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác chiến lược... thông qua các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thông báo... rất cụ thể. Xin vui lòng xem thông tin bên dưới:
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
[ 28/12/2016 ]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2016
[ 28/12/2016 ]
Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản năm 2016
[ 28/12/2016 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
[ 09/12/2016 ]
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016
[ 09/12/2016 ]
Về việc công bố công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2016
[ 09/12/2016 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 09/12/2016 ]
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty CP Phong Phú
[ 23/06/2016 ]
Ý kiến của Ủy ban Chứng khoán về việc tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
[ 23/06/2016 ]
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty CP Phong Phú
[ 23/06/2016 ]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2015
[ 23/06/2016 ]
TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
[ 05/04/2016 ]
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ
[ 05/04/2016 ]
Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
[ 04/04/2016 ]
Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2015của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 28/03/2016 ]
Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty CP Phong Phú năm 2015 đã kiểm toán
[ 28/03/2016 ]
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 đã được kiểm toán
[ 28/03/2016 ]
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Phong Phú năm 2015
[ 25/03/2016 ]
Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty CP Phong Phú nhiệm kỳ II (2014 - 2019), Phiếu đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát
[ 25/03/2016 ]
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
[ 25/03/2016 ]
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
[ 25/03/2016 ]
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty CP Phong Phú 2016 (Kèm theo giấy đăng ký và giấy ủy quyền)
[ 25/03/2016 ]
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
[ 25/03/2016 ]
Thông báo của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 02/03/2016 ]
Quyết định bổ nhiệm Kế toán Trưởng Tổng công ty CP Phong Phú
[ 16/02/2016 ]
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Tổng công ty CP Phong Phú
[ 16/02/2016 ]
Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 16/02/2016 ]
Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản
[ 06/01/2016 ]
Hồ sơ mời thầu Tư vấn thiết kế xưởng chuẩn bị hoàn tất thuộc dự án Đầu tư Nhà máy dệt vải denim Nha Trang
[ 06/01/2016 ]
Bản vẽ mặt bằng tổng thể xưởng chuẩn bị hoàn tất thuộc dự án Đầu tư Nhà máy dệt vải denim Nha Trang
[ 06/01/2016 ]