Menu  
Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Tổng công ty CP Phong Phú luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác chiến lược... thông qua các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thông báo... rất cụ thể. Xin vui lòng xem thông tin bên dưới:
Báo cáo quản trị tổng công ty năm 2018
[ 30/03/2019 ]
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
[ 30/03/2019 ]
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2018
[ 30/07/2018 ]
Công bố thông tin về việc công bố công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán 2018
[ 21/06/2018 ]
Thông báo về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2017
[ 11/05/2018 ]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức còn lại năm 2017
[ 21/04/2018 ]
Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018
[ 19/04/2018 ]
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
[ 19/04/2018 ]
Công văn gia hạn công bố Báo cáo tài chính năm 2018
[ 12/04/2018 ]
Công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty
[ 04/04/2018 ]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của công ty Đại Chúng 26/03/2018
[ 29/03/2018 ]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phong Phú 26/03/2018
[ 29/03/2018 ]
Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018
[ 23/03/2018 ]
Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018
[ 23/03/2018 ]
Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018
[ 23/03/2018 ]
Phiếu đăng ký Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/4/2018
[ 23/03/2018 ]
Phiếu ủy quyền đăng ký Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/4/2018
[ 23/03/2018 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty TM Phước Thái Tổng công ty CP Phong Phú
[ 15/03/2018 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 15/03/2018 ]
Thông báo ngày đăng ký cuối để chốt danh sách cổ đông 2018
[ 27/02/2018 ]
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
[ 09/02/2018 ]
Nghị quyết đại hội cổ đông mua lại trái phiếu trước hạn
[ 09/02/2018 ]
Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tờ trình
[ 26/01/2018 ]
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
[ 26/01/2018 ]
Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu Tổng công ty CP Phong Phú
[ 22/01/2018 ]
Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiểu của Tổng Công Ty CP Phong Phú
[ 19/01/2018 ]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2015
[ 15/01/2018 ]
Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản năm 2017
[ 15/01/2018 ]
Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 15/01/2018 ]
Công bố thông tin về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 13
[ 10/01/2018 ]