Menu  
Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Tổng công ty CP Phong Phú luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác chiến lược... thông qua các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thông báo... rất cụ thể. Xin vui lòng xem thông tin bên dưới:
Quyết định về việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú thuộc sở hữu của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 20/11/2017 ]
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cổ đông của Tổng công ty CP Phong Phú dưới hình thức lất ý kiến bằng văn bản
[ 14/11/2017 ]
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Phong Phú
[ 14/11/2017 ]
Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Phong Phú
[ 14/11/2017 ]
Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tổng công ty CP Phong Phú
[ 09/10/2017 ]
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[ 21/09/2017 ]
Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
[ 18/08/2017 ]
Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 18/08/2017 ]
Bảng tóm tắt thông tin đăng ký giao dịch của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 18/08/2017 ]
Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 18/08/2017 ]
Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty CP 06 tháng đầu năm 2017
[ 29/07/2017 ]
Công bố công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2017
[ 03/07/2017 ]
Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản năm 2016
[ 29/06/2017 ]
Thông báo về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 29/06/2017 ]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức còn lại trong năm 2016
[ 14/06/2017 ]
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tổng công ty CP Phong Phú
[ 14/06/2017 ]
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tổng công ty CP Phong Phú
[ 14/06/2017 ]
Tờ trình nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
[ 01/06/2017 ]
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 01/06/2017 ]
Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 01/06/2017 ]
Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
[ 01/06/2017 ]
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng công ty CP Phong Phú năm 2016
[ 01/06/2017 ]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
[ 01/06/2017 ]
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
[ 29/05/2017 ]
Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/6/2017
[ 29/05/2017 ]
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/06/2017
[ 29/05/2017 ]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 29/05/2017 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng công ty CP Phong Phú
[ 18/05/2017 ]
Thông báo về việc chốt danh số cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
[ 04/04/2017 ]
Công văn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc đồng ý gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017
[ 31/03/2017 ]