Menu  
Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Tổng công ty CP Phong Phú luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác chiến lược... thông qua các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thông báo... rất cụ thể. Xin vui lòng xem thông tin bên dưới:
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021
[ 22/02/2022 ]
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
[ 27/01/2022 ]
Nghị quyết Hội đồng quản trị
[ 10/01/2022 ]
Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 17
[ 07/12/2021 ]
Quyết định xử phạt VPHC về thuế
[ 19/10/2021 ]
Thông báo về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền
[ 15/10/2021 ]
Thông báo về việc đưa cổ phiếu PPH ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch
[ 30/09/2021 ]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020
[ 28/09/2021 ]
Giải trình Thông báo số 2463/TB-SGDHN ngày 26/07/2021 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
[ 28/07/2021 ]
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021
[ 27/07/2021 ]
Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
[ 27/07/2021 ]
công văn công bố hợp đồng kiếm toán 2021
[ 24/07/2021 ]
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
[ 23/07/2021 ]
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[ 22/07/2021 ]
Thông báo số 2384/TB-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
[ 21/07/2021 ]
Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[ 12/07/2021 ]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[ 22/06/2021 ]
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
[ 16/06/2021 ]
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
[ 16/06/2021 ]
Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền
[ 07/06/2021 ]
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch với các bên có liên quan
[ 26/05/2021 ]
ĐÍNH CHÍNH TỶ LỆ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2020
[ 25/05/2021 ]
ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 199/QĐ-HĐQT NGÀY 20/05/2021
[ 25/05/2021 ]
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2020
[ 20/05/2021 ]
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
[ 06/04/2021 ]
Thay đổi người công bố thông tin
[ 26/03/2021 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
[ 24/03/2021 ]
BCKQ Giao dịch cổ phiếu của Trưởng Ban Kiểm Soát Nguyễn Thị Mỹ Lệ
[ 03/03/2021 ]
THAY ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 16
[ 04/02/2021 ]
Báo cáo quản trị Công ty năm 2020
[ 27/01/2021 ]