Menu  
Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông
Tổng công ty CP Phong Phú luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác chiến lược... thông qua các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thông báo... rất cụ thể. Xin vui lòng xem thông tin bên dưới:
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tổng công ty CP Phong Phú
[ 14/06/2017 ]
Tờ trình nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
[ 01/06/2017 ]
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 01/06/2017 ]
Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 01/06/2017 ]
Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
[ 01/06/2017 ]
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng công ty CP Phong Phú năm 2016
[ 01/06/2017 ]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
[ 01/06/2017 ]
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
[ 29/05/2017 ]
Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/6/2017
[ 29/05/2017 ]
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/06/2017
[ 29/05/2017 ]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 29/05/2017 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng công ty CP Phong Phú
[ 18/05/2017 ]
Thông báo về việc chốt danh số cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
[ 04/04/2017 ]
Công văn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc đồng ý gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017
[ 31/03/2017 ]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
[ 07/02/2017 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
[ 18/01/2017 ]
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
[ 18/01/2017 ]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 30/12/2016 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
[ 28/12/2016 ]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2016
[ 28/12/2016 ]
Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản năm 2016
[ 28/12/2016 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
[ 09/12/2016 ]
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016
[ 09/12/2016 ]
Về việc công bố công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2016
[ 09/12/2016 ]
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Tổng công ty CP Phong Phú
[ 09/12/2016 ]
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty CP Phong Phú
[ 23/06/2016 ]
Ý kiến của Ủy ban Chứng khoán về việc tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
[ 23/06/2016 ]
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty CP Phong Phú
[ 23/06/2016 ]
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2015
[ 23/06/2016 ]
TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
[ 05/04/2016 ]